ใช้บทเรียนนี้เพื่อกำหนดกลยุทธ์สำหรับทีมเพื่อสนับสนุนชุมชนที่กำลังเติบโต