ใช้บทเรียนนี้เพื่อทำการตัดสินใจที่จำเป็นในการวางแผนและพัฒนากลยุทธ์แพลตฟอร์มที่สนับสนุนกลยุทธ์ชุมชนของคุณ