ใช้บทเรียนนี้ในการกำหนดกลยุทธ์กลุ่มเป้าหมายเพื่อระบุเซกเมนต์กลุ่มเป้าหมายของชุมชน