ใช้บทเรียนนี้เพื่อทำการตัดสินใจที่จำเป็นต่อการพัฒนารากฐานของกลยุทธ์สำหรับชุมชนของคุณ เช่น พันธกิจ, เป้าหมาย, วัตถุประสงค์, ค่านิยม และเกณฑ์ชี้วัดของชุมชนของคุณ