Qua chuỗi bài học này, bạn sẽ: Tìm hiểu lý do quảng cáo không được phê duyệt. Làm quen với quy trình xét duyệt quảng cáo và cách kháng nghị quyết định xét duyệt. Biết nội dung nào được phép dùng cho văn bản, trang đích và nhiều thành phần khác của quảng cáo. Xem ví dụ về nội dung quảng cáo được và không được dùng. Tìm hiểu các hạn chế về nhắm mục tiêu