Hãy làm bài kiểm tra này để đánh giá xem bạn nắm được đến đâu cách tạo dựng sự hiện diện kỹ thuật số.