Hãy làm bài kiểm tra này để đánh giá xem bạn nắm được đến đâu cách chọn nội dung và vị trí quảng cáo trong Trình quản lý quảng cáo.