Bài học này sẽ tìm hiểu cách thiết lập ngân sách ở cấp độ nhóm quảng cáo. Bạn sẽ tìm hiểu cách thiết lập số tiền muốn chi tiêu lẫn loại ngân sách bạn muốn trong nhóm quảng cáo để kiểm soát mức chi tiêu chung.