บทเรียนนี้จะทบทวนเกี่ยวกับวิธีเลือกรูปแบบโฆษณาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์แคมเปญและตำแหน่งการจัดวางโฆษณา