Khi hiển thị quảng cáo, chúng tôi cố gắng cân bằng giữa giá trị nhà quảng cáo được hưởng và trải nghiệm tích cực, phù hợp mang lại cho người dùng sản phẩm của Facebook.

Thông qua bài học này, bạn có thể:
Biết được cách thức và lý do mọi người xem quảng cáo.
Xác định 3 thành phần chính trong hệ thống phân phối quảng cáo trên Facebook.
Hiểu sơ lược về công dụng của giai đoạn máy học đối với quảng cáo của bạn.