Tìm hiểu chức năng của Trình quản lý kinh doanh và cách sử dụng.