Để tạo chiến dịch quảng cáo hoàn chỉnh, hãy chọn nội dung và định dạng quảng cáo phù hợp.