Tìm hiểu cách tạo Đối tượng tùy chỉnh từ nhiều nguồn khác nhau.