Tìm hiểu thời điểm sử dụng Đối tượng tùy chỉnh và thông tin cũng như nguồn lực có thể tận dụng để xây dựng đối tượng này.