ใช้บทเรียนนี้เพื่อทำการตัดสินใจที่จำเป็นต่อการสร้างและการดูแลเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในชุมชน