ใช้บทเรียนนี้เพื่อนำแนวคิดที่จำเป็นสำหรับการสร้างและประเมินหลักการที่ควรปฏิบัติสำหรับชุมชนไปใช้